تور کارخانه

LINGCHEN-factory

کارخانه LINGCHEN

Showroom

نمایشگاه

Production-Area-1

منطقه تولید-1

Production-Area-2

منطقه تولید-2

Production-Area-3

منطقه تولید-3

Production-Area-4

منطقه تولید-4

Inspection-Area

منطقه بازرسی

Packing-Area

منطقه بسته بندی