پروژه

صندلی دندانپزشکی

صندلی دندانپزشکی 2018 عراق XXX دانشگاه 48 ست

صندلی دندانپزشکی 2019 اکوادور 45 ست

صندلی دندانپزشکی 2019 دانشگاه ABC عراق 75 ست

صندلی دندانپزشکی 2021 دانشگاه ABC یمن 32 ست

شبیه ساز دندانپزشکی

شبیه ساز دندانپزشکی 2019 دانشگاه ABC عراق

اشعه ایکس قابل حمل

پرتابل X-ray2020 XXX 100sets

میکروسکوپ III

Microscope III 2020 XXX 30sets